Algemene voorwaarden

Stichting Happy2Move, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer: 53 74 59 81

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door ons te verrichten diensten of te leveren goederen, met uitzondering van door ons te leveren goederen of diensten van derden, in welk geval uitsluitend de algemene voorwaarden van desbetreffende derde(n) van toepassing zijn.
 2. Verstrekking van een opdracht aan ons houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.
 3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
 4. Kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden vinden schriftelijk plaats.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Uitvoeringstermijn

 1. Door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst zijn bekend gemaakt.
 2. Termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. (Dreigende) vertraging zullen wij zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging.
 3. Overschrijding van door ons genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
 4. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van veertien dagen.
 2. Bij offerte(s) vergezeld gaande begrotingen, plannen, programmatuur of andere bescheiden, blijven onze eigendom, en mogen zonder onze toestemming niet worden verveelvoudigd en ook niet ter inzage worden gegeven aan derden.

4. Prijs en betaling

 1. De prijs is exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten, portokosten, koerierskosten en telecommunicatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Per gespecificeerde activiteit geldt een marge van ten hoogste 10% van de daarvoor begrote prijs voor post onvoorzien. Eventuele meer- of minderkosten binnen deze marge worden door ons aan opdrachtgever doorberekend.
 3. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door ons uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.
 4. Indien bij overeenkomst twee of meer opdrachtgevers tezamen zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling aansprakelijk.
 5. Alle facturen, uitgezonderd mediafacturen, zullen door opdrachtgever worden betaald binnen twee weken na verzenddatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door ons gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op.
 6. Mediafacturen dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen acht dagen na verzenddatum van desbetreffende factuur.

5. Niet betaling op vervaldag

 1. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl wij voorts gerechtigd zijn de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van ons om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.
 2. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen kortingen en verleende garanties komen te vervallen.

6. Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling

 1. Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan ons toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen. Deze bepaling is ook van toepassing in geval door ons in een langere kredietgeving dan twee weken wordt toegestemd.
 2. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door ons met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting.
 3. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven onze eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is volledig aan ons zijn voldaan.

8. Expliciet meerwerk

 1. Indien door additionele wensen van opdrachtgever onze prestaties aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er spraken van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.

9. Correctie definitieve versies

 1. Opdrachtgever accordeert de definitieve versie van ontwerpen van advertenties, websites, multimediapresentaties (in de ruimste zin des woords), drukwerken (in de ruimste zins des woords).
 2. Aan correcties die worden uitgevoerd voordat de definitieve versie is goedgekeurd, zijn geen kosten verbonden. Alle kosten die voortvloeien uit correcties na goedkeuring van de definitieve versie door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten vallen niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij behouden – zowel tijdens als na afwikkeling van de aan ons verstrekte opdracht – alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom, op door ons verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, teksten, werkwijze, informatie en ander materiaal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Wij verklaren dat wij volledig beschikken over de onder artikel 27 genoemde rechten, dan wel dat wij voor het gebruik van door ons ter uitvoering van deze opdracht gebruikte auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken van derden, de vereiste toestemming hebben verkregen. Wij vrijwaren opdrachtgever tegen vorderingen van derden betreffende mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, echter uitsluitend voor zover opdrachtgever het door ons geleverde binnen het kader van de opdracht aanwendt.
 3. Wij benadrukken, in het bijzonder met het oog op de vorige bepaling, dat het opdrachtgever niet is toegestaan het door ons geleverde anders dan binnen het kader van deze opdracht aan te wenden.

11. Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig te onzer beschikking staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van opdrachtgever.

12. Geheimhouding en zorgplicht

 1. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zullen wij bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. Wij zullen de geheimhoudingsplicht ook opleggen aan onze werknemers.

13. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet

14. Overdracht van rechten en plichten

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, maar de andere partij is wel gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

15. Annulering

 1. Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever ons een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van de vergoeding die hij verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst tot de in de opdrachtbevestiging genoemde einddatum had voortgeduurd, dan wel in geval de overeenkomst is verlengd tot aan het tijdstip der verlenging, dan wel indien de opdracht een afgerond project betreft, voor het totale bedrag voor dat project met een minimum van 25% van de orderwaarde. Geoffreerde kosten die door ons wegens de annulering niet worden gemaakt, worden op het verschuldigde in mindering gebracht.

16. Klachten

 1. Indien bij de uitvoering van onze werkzaamheden door opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met onze werkwijze, zal opdrachtgever ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en ons in de gelegenheid stellen om tot een adequate oplossing te komen.
 2. Problemen of klachten die worden gesignaleerd na afronding opdracht, worden ons uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht bericht.
 3. Na het verstrijken van de onder bepaling 37 genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.

17. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden een wettelijke verplichting tot voldoening van schadevergoeding als hieronder bepaald.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn wij aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: die schade die aantoonbaar voortvloeit uit het handelen, nalaten, leveren, van goederen en diensten door Bite The Lemon zoals in de overeenkomst is beschreven.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder 40 bepaald is steeds dat wij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen door opdrachtgever schriftelijk en op voldoende specifieke wijze op de hoogte worden gesteld en wij niet binnen 7 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving zijn overgegaan tot werkzaamheden ter beperking van de schade, ondanks uitdrukkelijk daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te zijn gesteld.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de door ons te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door ons bedongen honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan. Bij nadere duurovereenkomsten (i.e. overeenkomsten met een looptijd van minimaal een jaar) is de maximale aansprakelijkheid gelijk aan de prijs van de periode van 2 maanden voor de beëindiging van de opgedragen werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten daarvan door ons dan wel door onze ondergeschikten of door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van ons verrichten.

18. Garanties

 1. Wij verbinden ons tot het met zorg verrichten van de ons verstrekte opdracht.
 2. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons verrichte diensten en eventuele geleverde goederen/gebruikte materialen in de uitvoering van de opdracht, voor de door ons aangegeven/overeengekomen termijn. Bij gebreke hiervan geldt een uiterste termijn van twee maanden na (op)levering.
 3. De wederpartij heeft de bewijslast dat het gebrek is veroorzaakt door de ondeugdelijke uitvoering/kwaliteit van het door ons uitgevoerde werk/geleverde goederen. Voor elders door ons ingekochte goederen en/of diensten is de door onze leverancier verstrekte garantie van toepassing.
 4. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of reparaties uitvoert of laat uitvoeren, dan wel indien het geleverde niet overeenkomstig de voorschriften/bestemming gebruikt of toegepast wordt, of indien het geleverde op (enige andere) onoordeelkundige wijze wordt/is behandeld of onderhouden.

19. Geschillen

 1. Alle overeenkomsten en voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Een geding ter zake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.